Jak získat a zlepšit své zelené dovednosti a šetřit planetu

AstronautOdpovědí je zodpovědná spotřeba a snaha o to, zbytečně neplýtvat, ať už jde o jídlo, energii nebo textil, a snaha neprodukovat velké množství odpadů. To se týká společností, škol, firem, domácností i jednotlivců, každého z nás.

Zelené dovednosti, definované jako dovednosti, které pomáhají snižovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, se prolínají do všech sfér našich životů, nejen pracovních, ale i osobních. Prvním krokem je seznámit se se situací, fakty a existujícími návrhy na řešení krizové situace, ptát se, zjišťovat si informace. Cestu za ověřenými informacemi vám chceme usnadnit a základní pojmy, odkazy a souvislosti jsme připravili na tuto stránku. Ústředním pojmem ve snaze o udržitelnost životního prostředí a zmírnění dopadů klimatické krize je cirkulární ekonomika. V České republice se jí zabývá Institut cirkulární ekonomiky INCIEN.

Co je cirkulární ekonomika?

Řešením klimatické krize je cirkulární ekonomika, která se snaží o to, aby se více recyklovalo. Podle Soni Jonášové z Institutu cirkulární ekonomiky Incien vytváří cirkulární ekonomika funkční a dlouhodobě udržitelné vztahy mezi přírodou a lidskou společností.

V kontrastu s lineární ekonomikou, v jejímž rámci se suroviny přeměňují na produkty, prodávají a po skončení relativně krátké životnosti spalují nebo skládkují, cirkulární ekonomika usiluje o co nejefektivnější využívání zdrojů, jako jsou například plasty, textil či biomasa a omezení plýtvání. Vychází z nutnosti provázání jednotlivých segmentů a respektu k regionálním specifikům.

Cirkulární ekonomika je plně v souladu s Cíli udržitelného rozvoje, které stanovilo OSN pro rok 2030, a to zejména s cílem 12 Odpovědná výroba a spotřeba. Cirkulární ekonomika zároveň přináší mnoho příležitostí. 

INCIEN

Klíčové prvky cirkulární ekonomiky: 
 • prodloužení životního cyklu výrobku 
 • změna byznys modelů 
 • odpad jako zdroj 
 • zapojování obnovitelných zdrojů 
 • ekologický design 
 • spolupráce s dodavateli a odběrateli 
 • využívání digitálních technologií 
 • regenerace ekosystémů 
Cirkulární ekonomika a odpady:  
 • náhrada primárních surovin  
 • veřejné zadávání  
 • nízkouhlíková ekonomika  
 • podpora regionů nová pracovní místa  
 • boj se suchem  
 • snižování potřeby těžby uhlí  
 • reakce na klimatickou krizi 
Nakolik je Česko cirkulární?  
 • Zatím jen z 8 procent ČR využívá druhotné suroviny. 
 • Legislativní balíček cirkulární ekonomiky směřuje k nutnosti zvyšování procenta recyklace komunálních odpadů (z 55 % v roce 2025 na 65 % v roce 2035). 

Víte, co je Overshoot day?

To je den, kdy lidské využívání přírodních zdrojů a spotřeba pro daný rok přesáhly kapacitu země tyto zdroje v daném roce obnovit. Zjednodušeně jde o ukazatel poměru mezi možnostmi přírody a tím, jak ji lidstvo zatěžuje. Více informací najdete na webu https://www.overshootday.org/.

Celosvětově připadlo poslední datum na 29. července 2021. To znamená, že spotřebujeme zdroje 1,7 země. V roce 2020 vyšlo datum na 22. srpna, částečně kvůli situaci s koronavirovou pandemií.

Graf: Overshoot Day v letech 1970-2021Overshoot day
Overshoot day v jednotlivých zemích 

V ČR se odhaduje ukazatel Overshoot day v roce 2022 už na 12. dubna.

ukazatel Overshoot

Jak z toho ven

Zelená dohoda pro Evropu a akční plán pro cirkulární ekonomiku

Zelená dohoda pro Evropu obsahuje soubor opatření, která mají podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství a zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění. V plánu jsou uvedeny potřebné investice a dostupné finanční nástroje a je v něm vysvětleno, jak zajistit spravedlivou a inkluzivní transformaci. Na realizaci jejích cílů půjde jedna třetina investic ve výši 1,8 bilionu eur, které jsou k dispozici v rámci programu oživení NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU.

Web Zelená dohoda pro Evropu - snaha stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem

Co přináší akční plán pro cirkulární ekonomiku 
 • Rámec výrobkové politiky. Udržitelné produkty a služby se stanou pravidlem a spotřební návyky se budou měnit taktéž. 
 • Snížení množství odpadů a zvýšení míry materiálového využívání, tedy skutečné recyklace a šetření zdrojů.  
 • Dobře fungující vnitřní trh s vysoce kvalitními druhotnými surovinami a možnostmi oprav, sdílení atd. 
 • Podpora výzkumu i pravdivé informovanosti. Miliardy eur putují do výzkumu a inovací, Evropská komise se orientuje i na greenwashing, tj. dezinformační snahu některých firem přesvědčit své zákazníky o tom, že se starají o životní prostředí, i když to tak není. 

Pro výrobní podniky spojené s materiály se nabízí příležitosti pro byznys. Akční plán pro cirkulární ekonomiku počítá s revizí metrik hodnocení úspěchu (HDP). I tak však HDP očekává růst do roku 2030 o dalších 0,5 %. Tento růst souvisí i se vznikem cca 700 000 nových pracovních míst. Zjevné jsou i úspory. Dnes je 40 % výdajů výrobních podniků spojeno s materiály. V rámci uzavřených cyklů může být zvýšena jejich ziskovost a zároveň budou firmy chráněny před kolísáním cen zdrojů. 

Partnerství NPI ČR a Institutu cirkulární ekonomiky INCIEN

INCIENV roce 2021 navázal Národní pedagogický institut (NPI) ČR partnerství s Institutem cirkulární ekonimiky INCIEN. V srpnu a září 2021 proběhly dva semináře INCIENu pro pracovníky NPI ČR. Spolupráce vychází z rostoucí důležitosti tématu cirkulární ekonomiky v souvislosti s přijetím evropské Zelené dohody (Green Deal). Oba partneři vidí v cirkulární ekonomice cestu ze současné globální krize spojené s dopady pandemie. Je proto potřeba jí věnovat pozornost a informace dále šířit mezi cílové skupiny.

Institut cirkulární ekonomiky INCIEN je zároveň partnerem Národního centra Europass k tématu dobrovolnictví a obsahovým garantem části webu Europassu věnované zeleným dovednostem a povoláním

Cirkulární ekonomika v jednotlivých oblastech 

Pro přechod na cirkulární ekonomiku je klíčovou metodou posuzování životního cyklu (Life cycle assessment). Ta vychází nejen z pohledu produkce CO2, ale i hlediska dalších dopadů na životní prostředí.  

Elektronika 

 • Žádná kazítka: směrnice o ekodesignu pro mobily, laptopy a tiskárny atd.
 • Prioritní odvětví pro uplatňování práva na opravu: elektronika představuje jeden z nejrychleji rostoucích toků odpadů v EU. EU recykluje jen méně než 40 % elektronického odpadu.  

Baterie a vozidla  

 • Vyšší množství recyklátu: plasty již nemusí končit na skládkách, ale v chemické recyklaci nebo automobilech.  
 • Férový původ materiálů: příležitost pro české lithium. Chystá se např. rozsáhlý recyklační projekt na získání manganu u elektrárny Chvaletice.

Obaly  

 • Snížení nadměrných obalů přináší příležitost pro bezobalové nákupy či systémy reverzní logistiky. 
 • Opětovné používání a skutečná recyklovatelnost: zálohové systémy jako cesta zajištění druhotných surovin a snížení volatility cen jako rizika pro výrobce obalů.

Plasty 

 • Závazné požadavky na množství recyklátu v obalech dává příležitost pro zálohové systémy a povede k omezení jednorázových plastů.  
 • Regulace greenwashingu u bioplastů, regulace mikroplastů z kosmetiky, oděru pneumatik, textilu atd. 

Textil  

 • Ekodesign a podpora pronájmu, využívání druhotných a místních surovin, opravitelnost, kvalita, snižování množství při výrobě i na konci životního cyklu.  
 • Rozšířená zodpovědnost výrobků a zajištění zpětného odběru. 

Stavebnictví  

 • Ekodesign a podpora modularity - konec "jednorázových budov". 
  Digitalizace rejstříků staveb pro lehčí dekonstrukci.  
 • Začlenění životního cyklu produktu do zakázek: hodnocení celého životního cyklu se promítne v nových veřejných zakázkách od roku 2021.  

Příležitosti cirkulární ekonomiky

Posílení soběstačnosti a odolnosti

ve výrobě potravin, dodávce zdrojů, hnojiv, lokální výroby

Šetření zdrojů

stavební materiály, dřevo, lepší péče o půdu

Nové byznys modely a synergická spolupráce

průmyslové synergie, rychlá adaptabilita na změnu - nová pravidla v dodavatelsko-odběratelských řetězcích

Tvorba pracovních míst

v opravách, zpracování druhotných surovin, deglobalizace a regionalita výroby a spotřeby

Příklady dobré praxe

Přinášíme vám pár příkladů, kde se daří ekologické projekty a aktivity.

Rohlík

JRK

Cyrkl

Lavaris

Cirkulární textil

OblečeníGlobální textilní průmysl je spojen s řadou negativních jevů, především environmentálních, sociálních a ekonomických i kulturních. Negativní dopady globálního textilního průmyslu se zvýší drasticky do roku 2050. Každou sekundu je spáleno nebo uloženo na skládku jedno nákladní auto plné oblečení.  

Situace v České republice:  

Každý rok je uloženo na skládku nebo energeticky využito cca 200 000 tun oblečení. V ČR přitom není znám detailní přehled o materiálových tocích textilu a spíše se tu využívá tzv. downcyklace oblečení, tj. opakovaná recyklace, při níž se snižuje kvalita materiálu. Česko také čelí nedostatku inovací v této oblasti. Blíží se zákaz skládkování a povinný sběr textilního odpadu.

Co s tím?  

 • Nejlepší šatník je ten, který už máte doma.
 • Řešením je používat cirkulární materiály (len, konopí, např. Malai, This is Mold. Re:newcell, Circulose, Textile Mountain) a využívat cirkulární produkci (Napapijri, Rapanui Clothing).
 • Jako jednotlivec se můžete rozhodnout pro cirkulární spotřebu (např. SWAP Prague, Swiss Second Hand Ruzyně 21X! MUD Jeans, FJONG, EBUU) a cirkulární třídění a recyklace (Fibersort).
 • Do popředí zájmu se dostává i cirkulární design (design se smyslem a přesahem, pro dlouhověkost, efektivní nakládaní se zdroji, recyklovatelnost, dostupnost, "design out“ znečištění a odpad).

Cirkulární potraviny

Cirkulární potravinyProč jsou potraviny klíčovým tématem? Jídlo a potraviny se týkají každého z nás. Jen málo věcí je navíc tak úzce spojeno s lidskou existencí a kulturou jako jídlo. Jídlo má významný sociální a kulturní přesah. Globální potravinový průmysl je také největším sektorem. Zaměstnává 1 miliardu lidí a tvoří 10 % světového HDP.  

Klíčovým problémem jsou snižující se přírodní zdroje a rostoucí poptávka.

Do roku 2030 budeme potřebovat o 50 % více potravin, o 45 % více energie a o 30 % více vody z důvodu rostoucích gastronomických nároků.

Výroba potravin patří mezi odvětví s největším množstvím vypouštěných emisí CO2. Zemědělství je přisuzováno až 14 % světových emisí, při započítání nepřímých následků jako je odlesňování pak emise stoupají až ke 30 %. Dovoz potravin má nevyčíslitelné dopady, a to v environmentální oblasti (dopady klimatických změn, ztráta biodiverzity - fauna i flora), odlesňování atd., v ekonomické sféře (vývozní potraviny místo základních, vysoký podíl zemědělství na HDP, liberalizovaný zemědělský obchod) i sociální oblasti (chudoba/podvýživa, neférová mzda, špatné pracovní podmínky, minimální sociální ochrana, nerovný přístup ke zdrojům atd.).  

Zodpovědná spotřeba: Co můžeme dělat lépe?  

 • snížení potravinového odpadu  
 • prevence vzniku odpadu (bezobalové nakupování)  
 • lokální a sezónní potraviny (KPZ, bedýnky)  
 • certifikované potraviny (bio, fair trade)  
 • méně je více (minimalismus)  
 • etika (wellfare zvířat)  
 • odlehčení jídelníčku (Meat Free Monday)  
 • potraviny bez palmového oleje 

Vodní a uhlíková stopa

Vodní stopa je virtuální množství vody, které je zapotřebí k produkci daného zboží či služeb. Pro představu níže uvádíme několik příkladů.

 • jablko: 7 spláchnutí 
 • hamburger: 2400 l vody (z toho maso 2200 l)  
 • avokádo: 2000 l vody  
 • 1 kg hovězího: 15000 l  
 • vyhozený steak = půda pro vypěstování 27 kg brambor  

Cirkulární principy při vaření: 

 • Neplýtvat jídlem.  
 • Vařit beze zbytku.  
 • Nakupovat bez obalu.  
 • Třídit maximálně odpad (gastro, bio).  
 • Kompostovat.
 • Vyhýbat se jednorázovému nádobí.  
 • Používat vybavení z druhé ruky.
 • Šetřit vodou.  
 • Šetřit energií.  
 • Uklízet ekologicky.

Cirkulární energetika

Zatímco lineární energetika je postavená především na fosilních palivech, čerpá vzácné zdroje a produkuje odpad, dlouhodobou udržitelnost slibují obnovitelné zdroje: slunce, vítr, voda a biomasa. Dokud bude vznikat odpad, dá se uvažovat o jeho energetickém využití, pouze však v případě, že není vhodný k recyklaci. Ta má přednost.

Trendy v energetice: 

 • Změna energetického práva v EU – příklon k moderní energetice.  
 • Nové energetické koncepty: 
  • decentralizace energetiky,
  • prosumers – individuální a kolektivní, samospotřeba  
  • zavádění nových technologií (výroba a akumulace energie).  
 • Postupné zlevňování technologií obnovitelných zdrojů energie.  
 • Postupné zdražování fosilních zdrojů (zpoplatnění emisí).  
 • „Elektrifikace“ ekonomiky.  

Jak mohu přispět k cirkulární energetice?   

Domácnosti  

 • Využít maximálně potenciálu energetických úspor.
 • Zbylou potřebu energie pokrýt z obnovitelných zdrojů.  

Firmy, obce a města  

 • Opatření na efektivní využití energie – úspory a využití odpadní energie.  
 • Využití obnovitelných zdrojů energie.  

Mobilita v podmínkách cirkulární ekonomiky  

 • Založena na obnovitelných zdrojích energie.  
 • Budoucí auta budou pohánět elektromotory (baterie či vodík).  
 • Část dopravy (nákladní, hromadná, letecká) bude využívat pokročilá biopaliva (např. biometan).  
 • Rozvoj elektrifikované železniční dopravy.  

Cirkulární ekonomika

 

Cirkulární energetika

Cirkulární ekonomika v číslech

2050
Do roku 2050 se v EU dosáhne podle Zelené dohody nulových čistých emisí skleníkových plynů.
700
tisíc nových pracovních míst vznikne v souvislosti s akčním plánem cirkulární ekonomiky.
200
tisíc tun oblečení je každý rok uloženo na skládku nebo energeticky využito.
8
Míra využívání druhotných surovin v ČR je jen 8 %.
×

Tipy a triky na Váš e-mail