Zelené dovednosti

Snaha vyřešit klimatickou krizi s sebou nese společenské změny, které se promítnou mimo jiné do trhů práce. Některá pracovní místa zmizí a vzniknou nová, která ještě dnes ani neexistují. Klíčovou roli v zelené transformaci ekonomiky bude hrát rozvoj dovedností lidí.

Prohlubování a získávání nových dovedností je totiž jak hnací silou při záchraně planety, tak i způsobem, jak se vyrovnat s turbulentními změnami na trhu práce, které zelená transformace přinese. Na trhu práce vzniká také poptávka po tzv. zelených dovednostech a zelených pracovních místech, v nichž se odráží snahy o snižování negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí či snaha o jeho ochranu a obnovu. Je evidentní, že budeme v profesní oblasti (ale nejen tam) čelit v tuto chvíli těžko představitelným změnám. 

Zelené dovednosti se týkají hodnot a osobního nastavení (mindset) každého člověka. V praxi se tyto dovednosti prolínají všemi sférami našeho života i ekonomiky. Neexistuje pro to jednoduché a krátkodobé řešení. Celý koncept vyžaduje změnu a týká se každého z nás, ať již to chceme vidět, nebo ne. Můžeme se na tyto změny připravit? Určitě ano. Vyplatí se být proaktivní a vzít rozvoj dovedností – ať těch zelených, nebo všech ostatních – do vlastních rukou. Největší hybnou silou v boji s globálním oteplováním jsme právě my – lidé. Naučme se proto vystoupit ze zajetých kolejí a nalaďme se na zelenou vlnu.

Jak na to? Přečtěte si článek Jak získat a zlepšit své zelené dovednosti a šetřit planetu.

„Zelený“ trh práce

Zelený trh práceStav životního prostředí a nutnost na něj reagovat se promítají do potřeb trhu práce skrze poptávku po zelených dovednostech (tzv. green skills) a zelených pracovních místech (tzv. green jobs).

Příklady zelených dovedností

Zelené dovednosti pomáhají snižovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí. Patří mezi ně obecné zelené dovednosti (např. zvyšování povědomí o klimatické změně a jejích dopadech nebo efektivní využívání zdrojů) i specifické či vysoce specializované zelené dovednosti potřebné pro ochranu ekosystémů a diverzity či pro vývoj nových technologií využívajících obnovitelné zdroje.

Zdroj: Evropská klasifikace dovedností/kompetencí, kvalifikací a povolání, ESCO

Jakým způsobem mám popsat a ukázat své "green skills"?

 • Zaznamenejte si své zkušenosti do životopisu Europassu a dalších dokumentů, například dokladu o stáži nebo o dobrovolnictví.
 • Dovednosti spojené s udržitelností, ekologií a snahou šetřit si zaznamenejte do profilu do části nazvané Moje dovednosti. Sem můžete uvést i své hodnoty.
 • Životopis, doklad o dobrovolnictví a další doklady si uložte do e-portfolia.
 • Tip: Životopis i celé portfolio si můžete vést online, dokumenty není potřeba tisknout.

Ukázky vyplněné stáže a pracovních zkušeností v příkladech životopisů

Studentská stáž

Student intership

Náhled části profilu Europassu "Moje dovednosti" - příklad vyplněných zelených dovedností

Potřeba zelených dovedností poroste i nadále

Klimatická krize a její vliv na trh práce

Člověk svou činností přispívá ke změně klimatu Země. Od předindustriální éry se klima oteplilo o 1,2 °C. Pokud by globální oteplení přesáhlo 2 °C, došlo by k nevratnému vychýlení klimatu (např. tání permafrostu způsobující uvolnění velkého množství metanu, což by vedlo k dalšímu výraznému oteplení). Odpovědí na tuto hrozbu je zelená transformace, která se stala jedním z prioritních cílů mezinárodních politik, a k níž se hlásí i Česká republika.

Řešení klimatické krize nezahrnuje pouze snižování emisí či přechod na obnovitelné zdroje energie, ale vyžaduje komplexní proměnu celé společnosti v mnoha jejích aspektech, včetně uvažování jednotlivců. Ovlivní tak soukromou, profesní i občanskou sféru našich životů.

V profesní oblasti se zelená transformace projeví na podobě trhů práce i na způsobu, jakým pracujeme. Jak se můžeme na „zelenající se“ budoucnost práce připravit?  Tím, že se zaměříme na dovednosti a jejich získávání a prohlubování. A také tím, že se k cestě za udržitelností i k souvisejícím dopadům na trh práce postavíme pozitivně. „Bez tématu klimatické změny se nemůžeme orientovat ve světě a už vůbec ho nemůžeme dělat lepším. Vezměme to jako příležitost,“ říká Petr Daniš ze vzdělávacího centra TEREZA, které se zabývá environmentální výchovou v ČR.

Ubyde pracovních míst?

Odhaduje se, že k zajištění cirkulární ekonomiky, která usiluje o co nejdokonalejší uzavírání toků materiálů, aniž by materiál končil na skládkách či ve spalovnách, by bez rozvoje dovedností mohlo ve světě zaniknout až 71 milionů pracovních míst. Proto je třeba věnovat velkou pozornost roli lidského kapitálu a dovednostem. Na jednu stranu část stávajících pracovních míst nevyhnutelně zanikne. Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že určitý podíl pracovních míst naopak zůstane zachován právě díky opatřením souvisejícím s řešením klimatické krize. Více než 1,2 miliardy pracovních míst na celém světě je totiž závislých na stabilním klimatu. Zároveň vzniknou úplně nové pracovní pozice. Pokud si představíme pracovní místa v roce 2030, 85 % z nich ještě ani neexistuje. Například jen v energetice by mohlo vzniknout až 18 milionů pracovních míst.

ElektroautoNěkterá průmyslová odvětví budou transformací zasažena více než jiná, jako například energetický a automobilový průmysl v návaznosti na vyřazování fosilních paliv. Změna se ale nakonec bude týkat všech. Očekává se, že spotřebitelé změní své chování, že společnosti budou nabízet sociálně a environmentálně udržitelná řešení a že se budou vyrábět udržitelnější produkty a nabízet služby k prodloužení jejich životnosti. Velkou roli v této transformaci sehrají chytré politiky a investice do dovedností lidí vedoucí ke vzniku perspektivní pracovní síly, která bude dobře vybavená dovednostmi pro budoucí potřeby.

Příklady zelených pracovních míst

Zelená pracovní místa jsou taková pracovní místa, která usilují o ochranu či obnovu životního prostředí a současně zaručují důstojné pracovní podmínky.

Zdroj: Evropská klasifikace dovedností/kompetencí, kvalifikací a povolání, ESCO


Planeta zeměZelená transformace stojí na lidech (a obráceně)

Rozvoj dovedností a zelená transformace jsou spojené nádoby a vzájemně se utvářejí. Na jedné straně zelená ekonomika a přechod k udržitelnější budoucnosti nepochybně ovlivní poptávku po dovednostech na trhu práce. Na druhou straně bez budování dovedností by nebylo možné žádný pokrok v tomto směru realizovat. Rostislav Konopa, ředitel základní školy, během kulatého stolu SKAV a EDUin k tématu řekl: „Jako lidstvo chceme přistát na Marsu. Z toho důvodu bychom měli vymazat slovo „nejde“. Měli bychom se oprostit od toho, že nejsme schopní zabránit katastrofě, která nás čeká, pokud s tím nic neuděláme. Pokud změníme postoje společnosti k tomu, že se ekologie nebudeme bát a nebudeme ji považovat za sprosté slovo, tak dokážeme nemožné.“

Jak získat a zlepšit své zelené dovednosti a šetřit planetu

Odpovědí je zodpovědná spotřeba a snaha o to, zbytečně neplýtvat, ať už jde o jídlo, energii nebo textil, a snaha neprodukovat velké množství odpadů. To se týká společností, škol, firem, domácností i jednotlivců, každého z nás. Zelené dovednosti, definované jako dovednosti, které pomáhají snižovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, se prolínají do všech sfér našich životů, nejen pracovních, ale i osobních a souvisejí s našimi hodnotami.

Připravili jsme pro vás stránku plnou informací o udržitelnosti, odpovědné spotřebě a cirkulární ekonomice, která nabízí řešení na klimatickou krizi. A to ve spolupráci s Institututem cirkulární ekonomiky INCIEN, která se těmito tématy v ČR zabývá.

Přečíst článek

Jak na to? Vezměte rozvoj dovedností a myšlení do vlastních rukou

Aby byla poptávka po budoucích dovednostech nasycena, bude muset mnoho pracovníků prohlubovat nebo získat úplně nové dovednosti.  Ačkoliv nemusíme v současné době potřebu změn pociťovat, vyplatí se myslet dopředu. 

Jednotlivci: jak se připravit na změnu?

 • Vezměte rozvoj svých dovedností do vlastních rukou. Sledujte průběžně příležitosti k získání nových dovedností. 
 • Přijměte flexibilitu ve vaší kariéře. 
 • Uvědomte si, že i dovednosti mají datum expirace. Základním předpokladem pro vlastní uplatnitelnost je celoživotní učení.  
 • Pracujte na svých měkkých dovednostech. 
 • Rozvíjejte způsoby myšlení, které využijete v kontextu hrozeb spojených se změnou klimatu. 

Zaměstnavatelé: jak se připravit na změnu?

 • Buďte proaktivní a získejte náskok. Začněte mapovat požadavky na budoucí dovednosti a uveďte do pohybu rekvalifikování zaměstnanců a změnu pracovních míst. 
 • Postavte si na udržitelném zaměstnávání a investicích do dovedností svou značku. Přilákáte ty správné zájemce o práci a udržíte si pracovníky s dovednostmi pro budoucnost.  
 • Využívejte učení se prací k budování vlastního fondu talentů. 
 • Podporujte flexibilitu. 
 • Využijte odborné znalosti pracovní síly tím, že do centra transformace postavíte jednotlivce. 

Myšlení pro 21. století a boj s klimatickými změnami

Široká perspektiva

Globální problémy vyžadují globální myšlení: to, co se děje na jednom konci světa, ovlivňuje i druhý konec světa.

Globální empatie

Náš styl života a naše činy v globalizovaném světě hluboce ovlivňují i vzdálené životy druhých.

Orientace na budoucnost

Ve věci klimatu nestačí myslet ve výhledu volebního období: přemýšlejme a rozhodujme se ideálně v horizontu sedmi generací.

Ocenění prostého, malého a místního

Nemusíme se honit za něčím stále větším, rychlejším, novějším a divočejším: naučme se zpomalit a radovat se z lidí, míst a věcí, které už máme kolem sebe.

Sebereflexe

Naučme se porozumět tomu, jak reagujeme, co cítíme a jaké motivace nás ovlivňují. A změňme názor, pokud zjistíme, že to, co jsme si mysleli nebo dělali, už není správné.

Kritické myšlení

Naučme se dobře a podloženě se rozhodovat, komu a čemu věřit. Nechme si odstup, dávejme informace do kontextu, pečlivě zkoumejme, co se nám předkládá a jaké motivace, hodnoty a kompetence za tím stojí.

Systémové myšlení

Svět je stále složitější a myšlení takovému světu musí odpovídat: jednotlivé problémy mají komplexní charakter a nejde je vyřešit odděleně.

Propojená perspektiva

Propojujme různé pohledy na věc, protože každý takový pohled je důležitý, ale sám o sobě velmi omezený.

Jak důležitá je zelená transformace a zelené dovednosti?

“Zaměřme se na příležitosti. Každá krize je příležitostí pro posílení sebe samých i ekonomiky. Jen je třeba to vzít za správný konec.”

Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky INCIEN 

„Bez tématu klimatické změny se nemůžeme orientovat ve světě a už vůbec ho nemůžeme dělat lepším. Vezměme to jako příležitost,“

Petr Daniš, vzdělávací centrum TEREZA 

„Jako lidstvo chceme přistát na Marsu. Z toho důvodu bychom měli vymazat slovo „nejde“. Měli bychom se oprostit od toho, že nejsme schopní zabránit katastrofě, která nás čeká, pokud s tím nic neuděláme.“

Rostislav Konopa, ředitel základní školy

Zelené dovednosti v číslech a souvislostech

1,2
miliardy pracovních míst je závislých na stabilním a zdravém prostředí, jako například zemědělství, rybolov a lesnictví, ale také cestovní ruch či farmaceutický průmysl.
6
milionů nových pracovních míst vznikne vlivem přechodu na cirkulární ekonomiku.
18
milionů nových pracovních míst vznikne na základě dosažení cíle Pařížské dohody, který usiluje o udržení nárůstu průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.
×

Tipy a triky na Váš e-mail