Podnikavost

PodnikavostPodnikavost se zdaleka netýká jen "podnikání" ve smyslu založení nebo vedení vlastní firmy. Podnikavé myšlení v sobě zahrnuje širokou škálu dovedností od dobrého nápadu přes odvahu ho realizovat a schopnost nadchnout pro něj další lidi. Najdeme ho všude kolem nás v různých prostředích. Může to být v práci, ve škole, ve sportu i například v komunitě nebo při dobrovolnické činnosti. Podnikavost stojí třeba za zorganizováním školní akce nebo sbírky pro dobrou věc, může jít o účast v soutěži, zapojení do fiktivní firmy ve škole nebo např. do dobrovolnické práce. Evropský rámec kompetence k podnikavosti EntreComp definuje podnikavost jako schopnost využívat příležitostí a nápadů a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní, ať už finanční, kulturní nebo společenské. Dovednosti spojené s podnikavostí jsou a budou podle předpovědí vývoje trhu práce stále více potřeba i v budoucnu. 

Podnikavost úzce souvisí s měkkými dovednostmi i dovednostmi řízení vlastní kariéry.

Jaké dovednosti zahrnuje podnikavost

Podnikavost zahrnuje mnoho dovedností a schopností.

 • Podnikatelské dovednosti jsou založeny na tvořivosti, která zahrnuje představivost, strategické myšlení a řešení problémů i kritickou a konstruktivní reflexi v tvůrčích procesech a inovacích.
 • Podnikavost vyžaduje schopnost pracovat jak jednotlivě, tak i s ostatními v týmu, mobilizovat zdroje (lidi a věci) a vytrvat v činnosti.
 • Patří sem i schopnost činit finanční rozhodnutí týkající se nákladů a hodnoty.
 • Zásadní je schopnost efektivně komunikovat a vyjednávat s ostatními a vypořádat se s nejistotou, nejasnostmi a riziky v rámci přijímání kvalifikovaných rozhodnutí.
 • Pro podnikatelský postoj je charakteristický smysl pro iniciativu a schopnosti, aktivita, progresivnost, odvaha a vytrvalost při dosahování cílů.
 • Zahrnuje touhu motivovat ostatní a oceňovat jejich myšlenky, empatii a péči o lidi a svět a přijímání odpovědnosti zaujímáním etických přístupů v rámci celého procesu.

Podnikavost obsahuje podle Evropského rámce kompetencí k podnikavosti EntreCompu kompetence ve třech oblastech:

1. Nápady a příležitosti
 • hledání příležitostí
 • tvořivost
 • vize
 • hodnocení nápadů
 • etické a udržitelné myšlení
2. Zdroje
 • sebeuvědomění
 • motivace a vytrvalost
 • mobilizace zdrojů
 • finanční a ekonomická gramotnost
 • mobilizace ostatních
3. Do akce
 • chopení se iniciativy
 • plánování a management
 • přijímání rizik a nejistot
 • spolupráce s ostatními
 • učení se skrze zkušenost

Jak a kde rozvíjet svou podnikavost

Podnikavost můžete rozvíjet v každém věku. Začít můžete už na střední škole. 

 • Zapojte se do činnosti fiktivní firmy nebo jiné studentské firmy, např. Junior Achievement na své škole. V těchto žákovských minipodnicích mají žáci možnost vyzkoušet si realizaci firmy od jejího založení až po likvidaci, a to jak v reálné, tak fiktivní firmě, a/nebo si vyzkoušet podnikání v praxi.

 • Nejlepší nápady studentských firem mívají další podporu, aby mohly pokračovat v realizaci. Stává se, že šikovní absolventi dostanou od firmy i pracovní nabídku.   

 • V každém případě je dobré vyzkoušet si pracovat už během střední školy, např. na různě zaměřených brigádách. Člověk tak lépe pozná, co mu jde a co ho baví, jaký typ práce chce nebo nechce v budoucnu dělat. 

 • Hledejte podporu i mimo školu, navazujte nové kontakty a zapojte se do nějaké soutěže podnikatelských nápadů. 

 • Zapojte se do akceleračních programů při inovačních centrech a podobných institucí, které podporují start-upy a obecně začínající podnikatele. Pořádají vzdělávací kurzy rozvíjející potřebné dovednosti a můžete sem přijít s nápadem a potkat s odborníky a mentory, kteří vám pomohou získat nové zkušenosti a nápad víc rozpracovat i posoudit, zda je životaschopný.  

 • S podnikavostí je spojena týmová práce, která umožňuje využít potenciál každého člena týmu. Týmovou práce je třeba trénovat, na začátku např. při jednodušších školních úkolech zadaných do skupiny, postupně při kratších i delších projektech nebo soutěžích.

Video o podnikavosti a dovednostech

 

 

Jak nejlépe ukázat a doložit vaše dovednosti spojené s podnikavostí?

Díky Europassu si zaznamenáte a doložíte všechny vaše aktivity, projekty, dovednosti a zkušenosti, které vás budou prezentovat na trhu práce a posunou dál ve vaší kariéře a v dalším vzdělávání. Konkrétně své podnikatelské dovednosti ukážete v těchto dokladech Europassu:

Kam a jak si máte zaznamenat své dovednosti a zkušenosti s podnikavostí?

 • Dovednosti si postupně zaznamenávejte do profilu Europassu do části nazvané Moje dovednosti.

 • Projekty a ukázky práce spojené s podnikavostí si uložte do svého portfolia. Mohou to být nejen soubory ve formátu pdf, ale i prezentace, fotografie nebo videa. 

 • Do životopisu i portfolia si uveďte i své působení ve středoškolské firmě nebo účast v soutěžích. Zaměstnavatelé dnes čím dál tím víc oceňují, když mají absolventi co ukázat. Patří sem i jejich zkušenosti ze školy, školních projektů i mimoškolní činnosti.

 • Portfolio si upravte vždy ve vztahu k aktuálnímu účelu. Jiné informace budou zajímat např. technickou firmu, jiné sociální služby. Důležité je, aby portfolio obsahovalo nejen faktické údaje o dané zkušenosti, ale i potvrzení o získaných dovednostech.

 • Portfolio si nejlépe veďte online a svým kontaktům nasdílejte nebo pošlete online.

Náhled části profilu Europassu "Moje dovednosti" - příklad vyplněných dovedností spojených s podnikavostí

Chcete více informací?

Přečtete si článek Personalistka radí: Co můžete udělat pro to, abyste získali práci snů

 

Co všechno se naučíte ve fiktivní a studentské firmě?

Podnikatelské vzdělávání obecně přináší studentům kreativitu, sebedůvěru, zodpovědnost, vytrvalost, týmovou práci a iniciativu. 

Fiktivní firma

Jednou z možností, jak ve škole získat dovednosti související s podnikavostí, je zapojení do činnosti fiktivní firmy. Fiktivní firma je v téměř stovce středních odborných škol součástí přípravy budoucích absolventů pro praxi. Ročně tímto předmětem projde více než 3 000 žáků středních škol.

Fiktivní firma je virtuální obchodní společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby, je zakládána podle stejné legislativy jako reálné společnosti. Fiktivní firmy například odvádějí daně, zdravotní i sociální pojištění. 

Ve fiktivní firmě si osvojíte dovednosti, které potřebují v reálném pracovním prostředí, trénujete svou iniciativu, kreativitu a samostatnost. Naučíte se pracovat v týmu, přijímat odpovědnost a zlepšovat měkké a také odborné dovednosti. Studenti se ve firmě také naučí komunikovat se zákazníky, prezentovat výsledky firmy v českém a často i anglickém jazyce a také produkt propagovat a marketingově prodat.

Studentská firma Junior Achievement

Junior Achievement (JA) Studentská firma je jedinečný vzdělávací program organizace JA Czech určený pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol a odborných učilišť zaměřený na reálné podnikání v rámci školní výuky. Tento praktický learning-by-doing program pochází z tří základních pilířů - teorie, studentská firma a konzultant. 

Cílem těchto studentských firem je rozvinout schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost. JA se zároveň snaží studentům zprostředkovat kontakt s představiteli a odborníky z obchodního světa.

Jak dnes fungují fiktivní firmy a jak se do jejich činnosti promítla pandemie?

 • Trendem fiktivních firem v posledních letech je, že studenti myslí zeleně a udržitelně. 

 • V době pandemie fiktivní firmy objevily online prostředí, nabízely roušky a respirátory, zakládaly e-shopy, otevřela se jim více i zahraniční spolupráce. 

 • Žákovské podnikatelské nápady jsou leckdy velmi originální, například cestovka do Bradavic nebo do vesmíru. Některé firmy by svými nápady obstály na reálném trhu práce. 

 • Zaměstnavatele zkušenosti absolventů s prací ve fiktivní firmě zajímá, ti nejlepší dostanou od Centra fiktivních firem certifikát a mohou si ho uložit do svého portfolia.

 • Každý žák se ve fiktivní firmě něco naučí a získá nové dovednosti. Ukáže se, kdo je rozený lídr.

Rozhovor s vedoucím Centra fiktivních firem (CEFIF) Lukášem Hulou 

Jak se promítla do činnosti fiktivních firem koronavirová pandemie? Přinesla pandemie žákům nějaké nové příležitosti nebo posun k něčemu novému? 

Jak investoři vědí, tak krize kromě problémů přináší i příležitosti. I přes problémy s výukou se objevily i přínosy, které byly obdobné jako v reálném podnikatelském světě - fiktivní firmy objevily online prostředí. Konaly se online veletrhy fiktivních firem a zkrácení vzdáleností velmi povzbudilo spolupráci mezi českým a slovenským centrem fiktivních firem právě v oblasti online veletrhů. Pandemie se promítla i do nápadů, firmy začaly nabízet roušky, respirátory, dezinfekční prostředky a více firem se pokusilo i o vlastní e-shopy.

Jsou podnikatelské nápady středoškoláků něčím specifické, originální nebo charakteristické? 

Několik posledních let je vidět trend, že fiktivní firmy myslí zeleně a udržitelně. A to buď přímo předmětem podnikání, nebo alespoň v rámci svého předmětu podnikání. Více zdůrazňují společenskou odpovědnost firem za životní prostředí. Jinak žákovské nápady jsou leckdy velmi originální. Za dobu existence fiktivních firem jsme zaznamenali několik pohřebních agentur, rozhlasovou stanici, kliniku asistované reprodukce, soukromě hospodařícího zemědělce nebo kasino. Objevily se i originální předměty podnikání z oblasti sci-fi, jako cesty do vesmíru, do minulosti nebo třeba do Bradavic.  

Naučí se ve fiktivní firmě s takovým nereálným předmětem podnikání žáci stejné dovednosti jako v případě reálného podnikání? 

Pokud se svému nápadu věnují a rozpracují jej do největších podrobností, tak se domnívám, že v některých oblastech dokonce větší. Míním tím především kreativitu, plánování, identifikace rizik. Nereálný předmět podnikání je spíš výjimka.  

Zaujal vás nějaký nápad z fiktivních nápadů z posledních let, který by obstál i na normálním trhu práce? 

Nápad z dílny slovenské fiktivní firmy na digitální trekové hole s GPS a integrovanou databází rostlin z oblasti Tater - stačilo ukázat holí na rostlinku a majitel viděl, o jakou bylinu se jedná. Za mě skvělý nápad, který by šel s dostatečným finančním a technologickým zabezpečením přetavit do reálného podnikání. 

Mají žáci českých fiktivních firem i úspěchy v zahraničí? 

České firmy se v minulých letech umisťovaly na předních příčkách na zahraničních veletrzích, nejčastěji samozřejmě v Bratislavě. Úspěšná byla mezinárodní firma OA a VOŠ sociální Ostrava - Mariánské Hory, kterou vytvořili žáci oboru obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod společně s partnery z Maďarska, Polska a Slovenska, kde každá země ve firmě zodpovídala za chod některého z oddělení jejich společné firmy. Jejich fiktivní firma ChartEco se zaměřovala na výrobu papíru, ekologických výrobků z papíru a obalů nahrazujících plast, jde tedy o jeden z příkladů firmy zaměřené na ekologii a udržitelnost. 

Získá každý žák ve fiktivní firmě dovednosti spojené s podnikavostí? 

S výukou podnikavosti ve fiktivní firmě je to jako s výukou podnikavosti v jiných předmětech. Někdo získá více, někdo méně, ale získají všichni. Zkušenost ukazuje, že fiktivní firma není tak úplně parketou premiantů, že se uplatňují i žáci, kteří v jiných předmětech zrovna nezáří. Ale jejich dovednosti a kompetence je právě předurčují k tomu být lídry týmů.  

Obecně žáci získají povědomí o tom, jak funguje obchodní společnost a mají možnost si to osahat. Vidí peněžní toky v organizaci, vyzkouší si, jak firmu založit, nebo ji připravit na veletrh. Sami vyvíjí své marketingové materiály, jako slogany, vizitky nebo katalog, účastí na veletrzích se učí, jak připravit stánek, prezentovat své výrobky a služby a komunikovat se zákazníky. Fiktivní firma silně ovlivňuje dovednosti spojené s prací v týmu. A těm, kteří chtějí obchodovat se zahraničím, se díky členství v PEN Worldwide, celosvětové organizaci firem, otevírají možnosti zahraniční spolupráce. 

Jak si má žák zaznamenat své působení ve fiktivní firmě a získané dovednosti pro budoucí uplatnění? Bude to zaměstnavatele zajímat? 

Pokud fiktivní firma splní podmínky dané CEFIF, tak může učitel pro své nejlepší žáky zažádat o certifikát CEFIF. Tento certifikát je evidován na stránkách CEFIF a žák jej může přiložit k životopisu nebo předložit u pracovního pohovoru. Odliší se tím od ostatních absolventů a může mluvit o tom, co ve fiktivní firmě dělal. Zkušenost říká, že to zaměstnavatele zajímá. Ve spolupráci s Národním centrem Europass také připravujeme možnost si ve specifických případech, jako je třeba účast na mezinárodním veletrhu, zažádat o Europass dodklad o stáži. Od této společné aktivity si velmi slibujeme a věříme, že o doklad o stáži bude mezi žáky zájem. Vydavatelem dokladu bude CEFIF.

Podnikavost v číslech

20
procent studentů zapojených do středoškolských firem si po studiích zakládá vlastní podniky.
4
krát častěji se do podnikání pustí ten, kdo se s výukou k podnikavosti setkal na střední škole.
23
procent evropských studentů se setkalo s výukou k podnikavosti.
3
tisíce žáků ročně projde fiktivní firmou na střední škole v ČR.
×

Tipy a triky na Váš e-mail