Dovednosti řízení vlastní kariéry

Dovednosti řízení vlastní kariéry

Dovednosti řízení vlastní kariéry ovlivňují přímo pracovní část našeho života a nepřímo mají vliv na celý náš život. Zahrnují v sobě schopnosti směřující k nalezení pracovního uplatnění, které odpovídá našim silným a slabým stránkám i situaci na aktuálním trhu práce, a to celé v souladu s naším osobním životem. Jde tedy o dovednosti žít smysluplný a spokojený život.

Získání práce je ale pouze začátek cesty směřující k vytyčenému cíli. K zapojení do pracovního procesu je potřeba také empatické začlení do pracovního kolektivu a schopnost vlastní práce a spolupráce s cílem optimálního řešení pracovních úkolů. Součástí jsou i dovednosti řešit krizové a často nečekané situace. Je také potřeba počítat a být připraven na neúspěch, a to jak při hledání pracovního uplatnění, tak i při nesouladu pracovních výsledků ve vztahu k vynaloženému úsilí.

Pracovní kariéra nás bude provázet téměř po celý produktivní život, a proto je potřeba přistupovat k ní jako k důležité součásti našeho života, za kterou neseme plnou odpovědnost.

Co vše patří do dovedností pro řízení vlastní kariéry?

 • Jako nejdůležitější a výchozí součást těchto dovedností je schopnost kritického myšlení, které je v kontextu těchto dovedností nutno chápat jako schopnost směřující k vytvoření vlastního názoru, jehož výsledkem by mělo být zaujmutí postoje k rozvoji kariéry na základě svého uvážení.  
 • Zásadní schopností je schopnost rozpoznat své silné a slabé stránky.  
 • Dokázat a v nejvyšší možné míře uplatnit své silné stránky
 • Dokázat přiznat své slabé stránky a pokusit se je eliminovat za vynaložení adekvátního úsilí.  
 • Komunikační dovednosti je nutno chápat jako nedílnou součást pracovního procesu.  
 • Patří sem bezesporu i schopnost finančního myšlení ve smyslu přemýšlení o práci jako o primárním zdroji zajištění životních potřeb. 
 • Schopnost plánovat a pracovat s analýzou rizik zajišťuje v případě krizových situací mít ad hoc řešení.  
 • Schopnost empatie je rozhodující v procesu výběru (klima pracoviště) a začlenění do pracovního kolektivu. 
 • Flexibilita napomáhá při zvládání začlenění do pracovního kolektivu. 
 • Mediální gramotnost a digitální kompetence jsou další nezbytné dovednosti při procesu hledání zaměstnání. 
 • Trpělivost a adaptace na změnu je velmi důležitá při hledání pracovního uplatnění. 
 • Vytrvalost napomáhá k postupu na pomyslném kariérním řebříčku. 
 • Podnikavost jako schopnost nalezení a využití příležitosti nemůže v těchto kompetencích chybět a kreativita.  
 • Odvaha a schopnost riskovat umožňuje vyzkoušet pracovní pozice, které se na první pohled zdají nedostupné a napomáhají v nemalé míře i ke konstruktivnímu, mnohdy nepopulárnímu, řešení problémů 
 • Asertivita zajistí odmítnutí nerelevantní pracovní nabídky např. z povinnosti, nebo ze soucitu. 
 • Schopnost kompromisu nastupuje v případě sladění pracovního a osobního života. 
 • Schopnost přiznání chyby je důležitá nejen ve smyslu nesprávně zvoleného vzdělání, ale i ve smyslu přiznání odpovědnosti za své pracovní výsledky (ne vždy se vše povede…).   
 • Schopnost vyrovnání se s neúspěchem s vědomím, že všichni dělají chyby a že každému v živote někdy něco nevyjde. 
 • A na závěr schopnost rozhodnout se a nést za své rozhodnutí plnou odpovědnost je v kontextu s přebíráním odpovědnosti za svůj život. 

Poznej sám sebe

Poznej sám sebe1. Zamyslete se a odpovězte si na otázky, jaké jsou vaše silné a slabé stránky a jak s nimi pracovat.

2. Přemýšlejte také o tom, v jaké oblasti a typu organizace chcete pracovat a jakou pozici vykonávat.

3. Kriticky zhodnoťte dvě předchozí sady otázek a držte se přitom pravidel pro kritické hodnocení – nepodléhej, zaujmi, vytvoř, připusť (nepodléhej prvnímu dojmu, zaujmi postoj posle svého uvážení, vytvoř si vlastní názor, připusť odlišný názor). 

4. Mějte plán, který zohledňuje analýzu rizik – analýzu nepředvídatelných situací. Je potřeba podívat se na nabízené pracovní pozice z pohledu jedince, který potřebuje finanční krytí svých potřeb a ocitl se v krizové situaci. Cílem je nedostat se do „dluhové pasti".

5. Vyplňte si tabulku - "kuchařku" pro zamyšlení se nad profesemi, které chcete nebo nechcete vykonávat a pro které máte předpoklady.

Podklady pro sebepoznání

Zamyslete se a odpovězte si na otázky, jaké jsou vaše silné a slabé stránky a jak s nimi pracovat. Jak velké úsilí musím vynaložit na eliminaci slabých stránek?

V jaké oblasti a typu organizace chcete pracovat a jakou pozici vykonávat?

Profese Silné stránky Slabé stránky Kolik času budu muset věnovat abych eliminoval slabé stránky. Jaká je situace na trhu práce Počet inzerátů, na které jsem odpověděl Počet pohovorů, které jsem absolvoval

Výsledek / dojem z pohovorů

Ideální              
Která mě někdy zaujala              
Ve kterých mohu uplatnit své silné stránky              
Které jsem schopen vykonávat po nezbytně dlouhou dobu              
Které nejsem schopen vykonávat              

 

Zamyslete se:

 • Čím byste chtěli být? Jakému povolání se chcete věnovat? Pomůckou může být „návrat do dětství". Položte si otázku: Na co jste rádi dělali v dětství, na co jste si hráli. Vyberte alespoň tři profese, které v sobě budou obsahovat to, čím jste se rádi zabývali v dětství.
 • Jaká profese vás někdy něčím zaujala, např. vlivem seriálů, exkurzemi na pracoviště, vyprávění rodičů, kamarádů, známých, osobní zkušenost. Vyberte alespoň tři profese.  
 • Zamyslete se nad profesemi, kde byste mohli uplatnit své silné stránky.  Projděte pracovní servery a vypište profese, kde předpokládáte, že byste mohli uplatnit své silné stránky.
 • Jakou profesi byste byli schopni vykonávat po určitou dobu?
 • Jakou profesi byste nebyli schopni nikdy vykonávat? Máte „nějaké zábrany“, např. nesnášíte krev, práci se zvířaty atd.

Co ještě brát v úvahu?

 • Nespokojenost v práci je přímo úměrné nespokojenosti v životě. Vždy si musíme opakovat a připustit si, že každý jsme jiný, každého baví dělat něco jiného, každý máme jiné silné a slabé stránky. Nemůžeme být spokojení v práci, pokud plníme sny někoho jiného.   
 • Kriticky zhodnoťte a dejte na „misky vah“ své slabé stránky a úsilí, které budete muset vynaložit na jejich eliminaci. Odpovězte si na otázku, vyplatí se mi to? Je to opravdu tak důležité? Neměl bych spíše rozvíjet své silné stránky?  
 • Uvědomte si, kolik času v práci budete trávit s lidmi, svými spolupracovníky nebo klienty, a nezapomínejte, jak je důležité klima na pracovišti.

Pozor na chyby při hledání správné cesty ve vaší kariéře

Přesvědčení, že než půjdu do vysněné práce, musím vše umět!  

 • Ne, nemusím.  
 • Ve většině prací existují systémy, které mně vše potřebné doučí. 

Neznám své slabé stránky.

 • Výsledek: věnuji neúměrné množství času a energie jejich nápravě. 
 • Použít metody „misky vah“.  

Neznám své silné stránky.

 • Nebudu je rozvíjet.  
 • Nedosáhnu úspěchu. 

Nevím, v jakém prostředí budu pracovat, jaké bude klima na pracovišti. 

 • Nezapomínejte na klima na pracovišti – je důležité!  
 • Uvědomte si, kolik času v práci budete trávit v povolání s lidmi – spolupracovníky.

Mám zkreslené představy o budoucím povolání např. vlivem seriálů, vyprávění rodičů, nechám se ovlivňovat sociálním prostředím.

 • Výsledek: budu pracovat v prostředí, které mně nevyhovuje 
 • Přijdu o práci, ve které bych mohl být úspěšný, která by mě mohla zajímat a ve které bych dosáhl úspěchu.

Nejsem týmový hráč a vyberu si profesi, které vyžaduje spolupráci.

Nemám manažerské schopnosti a mým snem je být ve vedoucí funkci.

 • Nemám představu o tom, co vedoucí pozice obnáší.
 • Pozor, čtením příruček se dobrým manažerem nestanu.

Neodpovídám na inzeráty, které mi připadají neadekvátní mým schopnostem jak z důvodu, že přeceňuji, nebo podceňuji své schopnosti.

 • Výsledek: může mi uniknout pracovní nabídka.
 • Nepoznám rozdílnost prostředí a reálnou nabídku na trhu.  
 • Nezískám obecnou praktickou představu o pracovních nabídkách.

Co když to napoprvé nevyjde a musím změnit kvalifikaci a povolání

Nezoufejte. V dnešní době je to celkem běžné a do budoucna bude potřeba změny kvalifikace a neustálého průběžného vzdělávání ještě větší. 

Jak to vidí personalista? 

Co dělat v případě, že člověk chce nebo musí změnit zcela práci i kvalifikaci a hledá si zaměstnání v jiném oboru?

Dát si čas a zamyslet se nad tím, kdo jsem, co mě baví, co od nové práce očekávám. Je mnoho poradců, ale i knížek nebo rad na internetu od renomovaných koučů a personalistů. Udělejte si osobností testy, které jsou zdarma na internetu. A když už mám cíl, hledat k němu cestu (kurzy pod místní knihovnou nebo neziskovými organizacemi apod.). Rozhodně je dobré nestydět se a rozhodit sítě, poptat se. Někdo to může vzít ale i za opačný konec. Víte o nějakém dobrém zaměstnavateli ve vašem okolí? Začněte tam na nějaké pozici, a pokud se osvědčíte, můžete se kariérně posouvat různými směry. U pohovoru buďte upřímní, a pokud nemáte relevantní praxi, snažte se prokázat vaše osobností předpoklady.  

Přečíst celý rozhovor s personalistkou Hanou Šilhanovou

Článek Změna profese? Dnes už běžná věc

Vykonáváte a umíte nějakou profesi, ale nemáte o tom doklad a potřebujete ho?

Složte zkoušku v rámci Národní soustavy kvalifikací a získejte osvědčení o získání profesní kvalifikace.

K osvědčení o získání profesní kvalifikace můžete získat i dodatek k profesní kvalifikaci, která je zdarma a pomůže jako příloha k životopisu při uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí.

Přečtěte si články na blogu Vzdělávání a práce

Příběhy lidí a jejich kariérních cest

Steve Jobs a tři důležité okamžiky v jeho kariéře a životě

Tipy ke kariérovému poradenství pro učitele středních škol

Materiály a informace k rozvoji kariérového poradenství jako jedné z tematických oblastí, kterou řešil projekt Podpora krajského akčního plánování

Kariéra a spokojenost Čechů s výběrem oboru a povolání v číslech

25
procent Čechů hledalo na jaře 2021 novou práci
81
procent absolventů maturitních oborů byla v období 3 let od ukončení studia ve svém zaměstnání spokojena
71
procent absolventů učebních oborů byla v období 3 let od vyučení ve svém zaměstnání nebo podnikání spokojena
30
procent českých žáků v posledním ročníku střední školy by si zpětně vybrala ke studiu zcela jiný studijní obor