Jaké budou profese budoucnosti?

Trh práce se v průběhu času mění, vznikají nové specializace, nová povolání. Před deseti lety např. neexistovaly profese, jako dispečer dronového provozu, SEO specialista nebo producent online konferencí. Pandemie vznik nových povolání a profesí a další změny na trhu práce ještě urychlila. Uchazeči o tato nová povolání se na ně sice cíleně nepřipravovali v průběhu svého vzdělávání, ale díky kombinaci potřebných dovedností, jako jsou měkké nebo digitální dovednosti, podnikavost nebo kompetence pro Průmysl 4.0, byli schopni se vše potřebné naučit. A stejně tak to bude i v budoucnosti.

Mnoho dnešních povolání a profesí přesto zůstane a z dat lze vyčíst a předvídat, o jaké profese bude větší či menší zájem do roku 2030.

Po jakých profesích bude největší poptávka v roce 2030?

Podle počtu poptávaných pracovníků bude v období 2020 až 2030 nejvyšší poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících z oblasti kancelářských činností (zejména v oblasti obchodu a správy) a dále po odbornících z oblasti vědy a techniky. Na třetím místě je profese řidičů, která se jako jediná z nízko kvalifikovaných dostala mezi silně poptávané profese v příštích letech. 

Mezi další často poptávané profese budou patřit řemeslní pracovníci ve stavebnictví, učitelé a lektoři, pracovníci osobní péče a osobních služeb.  

Graf zobrazuje pořadí hlavních skupin profesí podle počtu poptávaných pracovníků v období 2020-2030.

Barevně je označeno, zda se daná skupina profesí řadí mezi vysoce, středně či nízko kvalifikované. 

Jaké budou profese budoucnosti?

Zdroj: Cedefop, Skills inteligence

Jaké dovednosti vyžadují nejvíce poptávané profese?

Nejvíce poptávané profese v ČR do doku 2030 lze zjistit z dat Střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy (Cedefop) na portále Skills Intelligence, kde najdeme v rámci základních charakteristik profesních skupin i přehled obecných typů pracovních úkolů a vyhodnocení jejich významu pro danou profesní skupinu. S jistou mírou zjednodušení lze předpokládat, že každý úkol souvisí s určitou obecnou dovedností nebo spíše skupinou dovedností, která je k jeho výkonu potřeba.   

Tabulka: 15 nejpoptávanějších profesí v ČR do roku 2030 s přiřazenými hlavními dovednostmi 
Profese  Úkoly/dovednosti 
Odborní kancelářští pracovníci  Kreativita a rozhodování; sběr a vyhodnocování informací; čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; služba a pozornost; prodej a ovlivňování; autonomie; používání ICT 
Odborníci v oblasti vědy a techniky  Kreativita a rozhodování; sběr a vyhodnocování informací; čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; autonomie; týmová práce
Řidiči Zručnost, orientace/navigace; rutinní práce; použití stroje 
Řemeslníci na stavbách  Zručnost; orientace/navigace; rutinní práce; týmová práce 
Učitelé a lektoři  Kreativita a rozhodování; sběr a vyhodnocování informací; péče o druhé; učení, trénování a koučování; autonomie; týmová práce
Pracovníci osobní péče  Péče o druhé; týmová práce 
Pracovníci osobních služeb  Zručnost; služba a pozornost; týmová práce 
Kovodělníci a strojírenští dělníci  Zručnost; rutinní práce; použití stroje 
Pracovníci v oblasti účetnictví, zpracování čísel a logistiky  Sběr a vyhodnocování informací; čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; týmová práce; používání ICT
Výzkumníci a inženýři  Kreativita a rozhodování; sběr a vyhodnocování informací; čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; autonomie; týmová práce; používání ICT 
Obsluha strojů a zařízení  Zručnost; rutinní práce; použití stroje
Specialisté v oblasti právní a sociální  Kreativita a rozhodování; sběr a vyhodnocování informací; čtenářská gramotnost; prodej a ovlivňování; autonomie; týmová práce; používání ICT
Odborní pracovníci v oblasti právní a sociální Kreativita a rozhodování; sběr a vyhodnocování informací; péče o druhé; služba a pozornost; autonomie; týmová práce 
Specialisté v oblasti zdravotnictví  Kreativita a rozhodování; sběr a vyhodnocování informací; čtenářská gramotnost; zručnost, péče o druhé; služba a pozornost; prodej a vliv; autonomie; týmová práce 
Pracovníci ochrany a ostrahy  Sběr a vyhodnocování informací; orientace/navigace; péče o druhé; služba a pozornost; týmová práce

Zdroj: Cedefop Skills Intelligence portál (https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-intelligence/occupations?occupation=3&country=)  

 

Jaké profese jsou ohrožené v důsledku automatizace a robotizace?

Jedním ze zásadních faktorů budoucího vývoje zaměstnanosti z hlediska profesí a dovedností je míra automatizace pracovních činností či celých profesí, která se projeví do roku 2030 v české ekonomice. Predikci vývoje a vlivu automatizace na zaměstnanost a ekonomiku ČR se věnuje studie Deloitte Automatizace práce v ČR: Proč se (ne)bát robotů (2018). 

Podle studie je 51 % pracovních míst v ČR vystaveno vysokému riziku automatizace, 21 % střednímu riziku a 28 % nízkému riziku. Nejvíce automatizace ohrožuje pracovní místa v dopravě a skladování, těžbě a dobývání, ubytování, stravování a pohostinství, zpracovatelském průmyslu a velkoobchodu a maloobchodu. Relativně vysoká je hrozba automatizace také pro sektor zemědělství. Nejmenší riziko automatizace studie přisuzuje oblastem vzdělávání, informačních a komunikačních činností, vědeckým a technickým činnostem, peněžnictví a pojišťovnictví a zdravotní a sociální péči. 

Pravděpodobnost automatizace některé práce (pracovní činnosti) je do velké míry závislá na jejím typu. Nahrazovány jsou především jednoduché úkony obsahující mechanické opisování či výpočty, nová softwarová řešení dále postupně nahrazují i složitější úkony jako je rozesílání e-mailů, jednoduchá komunikace, vyhledávání informací apod. 

Roboti vám přišli sebrat práci - pořad České televize z cyklu Bilance, 7. 2. 2022

Vychází částečně také z dat studie Deloitte.

O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?

Mezi sektory s největším absolutním přírůstkem zaměstnanců v ČR do roku 2030 najdeme podle projekce Cedefopu veřejnou správu a obranu, skladování, ostatní finanční činnosti (např. obchodování na burze, správa fondů atd.), telekomunikace, činnosti domácností a skladování. Nejdynamičtější nárůst pracovníků bez ohledu na velikost sektoru v ČR se předpokládá v sektorech ostatní finanční činnosti, výroba paliv a v odpadní vody a služby.

Do roku 2030 poroste potřeba vysoce kvalifikovaných pracovníků s vysokoškolským vzděláním, jako jsou řídící pracovníci, specialisté a dále vysoce odborné profese vyžadující střední nebo vysokoškolské vzdělání, např. v oblasti práva, obchodu a ICT. Mezi povoláními, ve kterých bude v ČR do roku 2030 největší poptávka po zaměstnancích, najdeme konkrétně vysoce vzdělané odborníky v obchodu a správě, odborné pracovníky v oblasti vědy a techniky, specialisty v oblasti výchovy a vzdělávání (tj. zejména učitele a lektory).

Data vycházejí z předvídání dovednostních potřeb trhu práce Cedefopu (tzv. Cedefop Skills forecast), který zahrnuje odhad budoucích trendů zaměstnanosti podle sektorů, skupin povolání, jednotlivých zemí i odhady budoucí úrovně vzdělání a dostupné pracovní síly. Článek s podrobnými informacemi najdete na webu NPI.

Jak bude vypadat budoucí trh práce a jaké dovednosti na něm budete potřebovat?

Budoucí trh práce bude více automatizovaný, digitální a dynamický a proto bude vyžadovat od všech pracovníků, aby byli vybaveni obecnými dovednostmi, které jim umožní být zaměstnatelní bez ohledu na odvětví nebo povolání.  Zjistila to studie McKinsey (2021): Defining the skills citizens will need in the future world of work, která zkoumá obecné přenositelné dovednosti, které jsou vedle specifických odborných znalostí a dovedností klíčové pro uplatnění na budoucím trhu práce.

Tyto obecné dovednosti jsou základem pro to, aby pracovníci:  

  • dovedli vytvořit přidanou hodnotu s využitím automatizovaných systémů a inteligentních zařízení; 
  • dovedli pracovat v digitálním prostředí;  
  • dovedli se neustále přizpůsobovat novým způsobům práce a novým povoláním.  

Analýza rovněž zjišťovala závislost mezi dovednostmi a pravděpodobností získat zaměstnání nebo pravděpodobností zařadit se do skupiny nejlépe placených pracovníků.  

Bylo zjištěno, že mezi deset nejdůležitějších dovedností, které zvyšují šance na získání zaměstnání, patří především měkké dovednosti jako je adaptabilita, zvládání nejistot, orientace na úspěch, smysl pro rozmanitost a otevřenost různým úhlům pohledu, zaujetí pro věc, vědomí vlastních silných stránek a schopnost vlastní kontroly a seberegulace. Mezi kognitivně náročnější dovednosti založené na určitých znalostech důležitých pro zvýšení zaměstnatelnosti jednotlivce patří schopnosti syntetizovat a zobecnit získané poznatky, schopnost komunikovat prostřednictvím digitálních nástrojů a schopnost využívat digitální zařízení v každodenních činnostech

Graf: Zvýšení šance na zaměstnání v závislosti na úrovni dovedností

Zvýšení šance na zaměstnání

×

Tipy a triky na Váš e-mail