Pracovní listy pro ZŠ

Pracovní listy pro ZŠ

Pracovní listy pro žáky základních škol mohou vyučující využít v hodinách českého nebo cizího jazyka, výchovy k občanství nebo v průřezovém tématu Člověk a svět práce. Pracovní listy jsou koncipovány pro jednu vyučovací hodinu (45 minut) a obsahují různé metody a formy práce (samostatná práce, spolupráce ve dvojici nebo skupině). Jsou inspirovány metodami kritického myšlení a přibližují téma Evropy, Evropské unie a spolupráce v rámci EU.