EQF dokumentEvropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii.  EQF má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. V praxi pomáhá lidem především v jejich kariéře v zahraničí. EQF může pomoci ukázat úroveň kvalifikace i vám.

Víte, jakou máte úroveň kvalifikace podle EQF?

Víte, jakou máte úroveň kvalifikace podle EQF?Svou úroveň kvalifikace si můžete zjistit podle svého dosaženého vzdělání podle přehledu níže. Třetí úroveň EQF odpovídá v ČR střednímu vzdělání s výučním listem. Máte-li maturitu, dosáhli jste úrovně EQF 4. Kvalifikace absolventů vyšších odborných škol a absolventů bakalářského studia jsou přiřazeny k úrovni EQF 6. Svou úroveň EQF můžete zjistit i z osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.

Úroveň kvalifikace EQF 1 získá absolvent vzdělávacího programu v základní škole speciální.

znalosti dovednosti kompetence

základní všeobecné znalosti

základní dovednosti požadované k provádění jednoduchých úkolů

pracovat nebo studovat pod přímým dohledem ve strukturovaném prostředí

 

Úrovně EQF 2 dosáhne absolvent po úspěšném ukončení vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole nebo na nižším stupni šestiletého či osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Kromě toho dosáhne člověk úrovně EQF 2 po úspěšném ukončení kursu pro získání základního vzdělání či po absolvování středního vzdělání bez výučního listu v délce studia 2 roky nebo středního vzdělání s výučním listem především pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v délce studia 2 roky. Absolventi praktické školy jednoleté nebo dvouleté (pro absolventy základní školy speciální) jsou také na úrovni EQF 2.

znalosti dovednosti kompetence

základní faktické znalosti v oboru práce nebo studia

základní kognitivní a praktické dovednosti požadované při používání relevantních informací za účelem plnění úkolů a řešení běžných problémů s použitím jednoduchých pravidel a nástrojů

pracovat nebo studovat pod dohledem s určitou mírou samostatnosti

 

Příklady kvalifikací získaných v rámci formálního vzdělávání: stavební práce, pečovatelské služby

Příklady profesních kvalifikací v rámci NSK na úrovni EQF 2: dlaždič, asfaltér, hrobník, strážný, kurýr

Doklady ve vzdělávání s úrovní EQF 2:

  • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole a vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání - EQF 2
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů dvouletých oborů – EQF 2

Absolventi středního vzdělávání s výučním listem v délce studia 3 roky mají úroveň EQF 3.

znalosti dovednosti kompetence

znalosti faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru práce nebo studia

řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při plnění úkolů a řešení problémů prostřednictvím výběru a použití základních metod, nástrojů, materiálů a informací

nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem

 

Příklady kvalifikací získaných v rámci formálního vzdělávání: prodavač, kominík, zahradník, automechanik, zedník

Příklady profesních kvalifikací v rámci NSK na úrovni EQF 3: zlatník a klenotník, florista, pokladní, švadlena, barman, hospodyně v domácnosti

Doklady ve vzdělávání s úrovní EQF 3:

  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů tříletých oborů – EQF 3

Na úroveň EQF 4 se dostanou absolventi středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všeobecném vzdělávání (na gymnáziích) nebo odborném vzdělávání v délce trvání studia 4 roky, absolventi středního vzdělávání s maturitní zkouškou (odborného vzdělání s odborným výcvikem) v délce trvání studia 4 roky a absolventi nástavbového studia poskytujícího vzdělání s maturitní zkouškou po získání středního vzdělání s výučním listem (délka trvání 2 roky).

znalosti dovednosti kompetence

faktické a teoretické znalosti v širokých souvislostech v oboru práce nebo studia

řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při řešení specifických problémů v oboru práce nebo studia

schopnost řídit sebe samého v rámci pokynů v oblastech práce nebo studia, které jsou obvykle předvídatelné, ale mohou se měnit

dohlížet na běžnou práci jiných osob a nést určitou odpovědnost za hodnocení a zlepšování pracovních či vzdělávacích činností

 

Příklady kvalifikací získaných v rámci formálního vzdělávání: chovatel cizokrajných zvířat, letecký automechanik

Příklady profesních kvalifikací v rámci NSK na úrovni EQF 4: horský průvodce, chirurgický nástrojař, kosmetička

Doklady ve vzdělávání s úrovní EQF 4:

  • Vysvědčení o maturitní zkoušce - EQF 4

V České republice jsou k EQF 5 přiřazeny pouze profesní kvalifikace (nevede k němu formální vzdělávání).

znalosti dovednosti kompetence

rozsáhlé a specializované faktické a teoretické znalosti v oboru práce nebo studia a uvědomování si hranic těchto znalostí

rozsáhlá škála kognitivních a praktických dovedností požadovaných při rozvíjení tvůrčích řešení abstraktních problémů

řídit a kontrolovat pracovní či vzdělávací činnosti, při nichž dochází k nepředvídatelným změnám

posuzovat a rozvíjet své vlastní výkony a výkony ostatních

 

Příklady profesních kvalifikací na úrovni EQF 5: personalista, kontrolor kvality, návrhář software, brusič skla, specialista marketingu, designér koupelen, reklamní a módní fotograf

Úroveň EQF 6 mají lidé po ukončení vyššího odborného vzdělávání v délce studia 3–3,5 roku a získání titulu DiS., po ukončení vyššího odborného vzdělávání v konzervatoři v délce 2 let a získání titulu DiS. a po absolvování bakalářského studijního programu na vysoké škole v délce 3–4 roky a získání titulu Bc. nebo BcA.

znalosti dovednosti kompetence

pokročilé znalosti v oboru práce nebo studia zahrnující kritické chápání teorií a zásad

pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí oboru a smysl pro inovace, jež jsou požadovány při řešení složitých a nepředvídatelných problémů ve specializované oblasti práce nebo studia

řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za rozhodování v kontextu nepředvídatelné pracovní nebo vzdělávací náplně

nést odpovědnost za řízení odborného rozvoje jednotlivců a skupin

 

Příklady kvalifikací získaných v rámci formálního vzdělávání: diplomovaný zubní technik, diplomovaný fyzioterapeut

Příklady profesních kvalifikací v rámci NSK na úrovni EQF 6: technik kvality, manažer projektu, ekonom práce

Doklady ve vzdělávání s úrovní EQF 6:

  • Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom o absolutoriu v  konzervatoři - EQF 6
  • Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole – EQF 6

Na úroveň EQF 7 se dostanou absolventi magisterského studijního programu a získání titulů: Mgr., MgA., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., JUDr., PhDr., RNDr., Pharm.Dr., ThLic., ThDr., v délce studia 2–3 roky (nebo u tzv. dlouhého, na bakalářský program nenavazujícího studia, v délce 4–6 let).

znalosti dovednosti kompetence

vysoce specializované znalosti, z nichž některé jsou v popředí znalostí v oboru práce nebo studia, sloužící jako základ originálního myšlení nebo výzkumu

kritické uvědomování si znalostí v oboru a na rozhraní mezi různými oblastmi

speciální dovednosti požadované při řešení problémů ve výzkumu a/nebo při inovacích s cílem rozvíjet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oblastí

řídit a transformovat pracovní nebo vzdělávací kontexty, které jsou složité, nelze je předvídat a vyžadují nové strategické přístupy

nést odpovědnost za přispívání k profesním znalostem a postupům a/nebo za posuzování strategických výkonů týmů

 

Příklady kvalifikací získaných v rámci formálního vzdělávání: soudce, praktický lékař

Příklady profesních kvalifikací v rámci NSK na úrovni EQF 7: manažer kvality, vedoucí detektiv

Úrovně EQF 8 dosáhnou absolventi doktorských studijních programů vysokoškolského studia v délce trvání 3–4 roky a po získání titulů Ph.D. nebo Th.D.

znalosti dovednosti kompetence

znalosti na špičkové úrovni v oboru práce nebo studia a na rozhraní mezi obory

vysoce pokročilé a specializované dovednosti a techniky, včetně syntézy a hodnocení, požadované při řešení kritických problémů ve výzkumu a/nebo inovacích a při rozšiřování a novém definování stávajících znalostí nebo odborných postupů

vykazovat značnou autoritu, inovační potenciál, samostatnost a akademickou a odbornou integritu a trvalé odhodlání přicházet s novými myšlenkami a vyvíjet nové postupy na špičkové úrovni v oboru práce nebo studia, včetně výzkumu

 

Jak vám pomůže Evropský rámec kvalifikací ve vaší kariéře?

×

Tipy a triky na Váš e-mail